Proces rejestracji firm w Bułgarii

Odmowę rejestracji można zaskarżyć do sądu rejonowego właściwego dla miejscafirmy w bułgarii, firma w bułgarii, jak założyć firmę w bułgarii w terminie 7 dni od daty otrzymania. Formularz zgłoszenia zawiera wszystkie dane niezbędne do wpisu (zarejestrowania spółki). Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 bułgarskiej Ustawy o popieraniu inwestycji zagranicznych z 2004r. (ostatnie zmiany weszły w życie 30.08.2007 r.) podmioty zagraniczne, które mają prawo do wykonywania działalności gospodarczej wg przepisów prawa krajowego mogą założyć przedstawicielstwo w Bułgarii.

Zgłoszenie wpisu (rejestracji) na prawidłowym formularzu może być złożone w każdym rejonowym firma w bułgarii, z ograniczoną odpowiedzialnością w bułgarii niezależnie od miejsca siedziby handlowca. Oddziały Agencji mieszczą się w siedzibach sądów rejonowych. Zgłoszenie może być złożone również w formie elektronicznej, przy zachowaniu przepisów dotyczących podpisu elektronicznego.
biznesbulgaria

Rejestracji Spółki, firmy w bułgarii, firma w bułgarii, z ograniczoną odpowiedzialnością w bułgarii, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bułgarii z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje prezes/prezesi/uprawitel/ spółki. Dokumenty potrzebne do rejestracji są następujące: Zgłoszenie rejestracji spółki z o.o. (OOD), Deklaracja Prezesa wg art. 142 Kodeksu Handlowego, Wzór podpisu prezesa spółki, Umowa dotycząca utworzenia spółki, Zgłoszenie rezerwacji nazwy firmy (D1).
biznesbulgaria

Procedura firmy w bułgarii, otwarcie firmy w bułgarii firm w Bułgarii. Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje rejestracji firm na podstawie niżej wymienionych przepisów: Kodeks Handlowy (Targowski zakon), Ustawa o rejestrze handlowym (Zakon za targowskija registyr), Rozporządzenie (Naredba) Nr 1 z 14.02.2007 r. dotyczące prowadzenia, przechowywania i dostępu do rejestru handlowego (opubl. w Dzienniku Ustaw(Dyrżawen westnik), stawki opłat skarbowych, pobieranych przez Agencję ds. rejestracji (Taryfa). biznesbulgaria

Zgłoszenie i załączniki należy sporządzić w firmy w bułgarii, firma w bułgarii, z ograniczoną odpowiedzialnością w bułgarii, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bułgarii. Dokumenty mogą być wypełnione w każdym z języków Unii Europejskiej, przy czym należy dołączyć poświadczone notarialnie tłumaczenia na język bułgarski. Pracownik Agencji rozpatruje zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od daty przyjęcia.

Comments are closed.