Innowacyjna gospodarka

Fundusze unijne
Strategia EFS jest definiowana na szczeblu UE, natomiast za lokowanie środków EFS odpowiedzialne są bezpośrednio państwa członkowskie i ich regiony. Po uzgodnieniu strategii i podziału środków z budżetu następuje etap wspólnego programowania. Państwa członkowskie planują wraz z regionami i Komisją Europejską siedmioletnie programy operacyjne. Programy Operacyjne opisują geograficzny lub tematyczny zakres działań, które będą finansowane. Państwa członkowskie wyznaczają krajowe instytucje zarządzające EFS, które są odpowiedzialne za wybór projektów, wypłatę środków oraz ocenę postępów i rezultatów projektów.

Fundusze unijne dla firm Aby dobrze pojąć istotę funduszy europejskich należy dowiedzieć się co to jest europejski fundusz socjalny. Europejski Fundusz Społeczny jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii.

Do wniosku o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny powinien dołączyć także określone dokumenty. Po pierwsze pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu. Po drugie pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Po trzecie pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji

niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie do spółdzielni socjalnej. Wniosek o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać, kwotę wnioskowanych środków, informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. Ponadto wniosek powinien zawierać zaświadczenie o niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Dofinansowanie Kolejnym ciekawym projektem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program ten będzie obejmował wszystkie zadania związane z wykorzystaniem środków przyznanych Polsce w okresie 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapitał Ludzki obejmie następujące pola, edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój adaptacyjny pracowników i przedsiębiorstw, rozwój administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażanie zasad dobrego rządzenia.

Comments are closed.