Dotacja unijna EFS

Dotacje z unii Istnieje wiele rodzajów dotacji unijnych. Jedną z nich jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Celem Programu jest bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorcom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Fundusze unijne
Strategia EFS jest definiowana na szczeblu UE, natomiast za wdrażanie środków EFS odpowiedzialne są bezpośrednio państwa członkowskie i ich regiony. Po uzgodnieniu strategii i podziału środków z budżetu następuje etap wspólnego programowania. Państwa członkowskie planują wraz z regionami i Komisją Europejską siedmioletnie programy operacyjne. Programy Operacyjne opisują geograficzny lub tematyczny zakres działań, które będą finansowane. Państwa członkowskie wyznaczają krajowe instytucje zarządzające EFS, które są odpowiedzialne za wybór projektów, wypłatę środków oraz ocenę postępów i rezultatów projektów.

Fundusze strukturalne są finansowymi narzędziami redystrybucyjnymi, które wspierają spójność społeczną w całej Europie, poprzez koncentrację wydatków w regionach mniej rozwiniętych. EFS przeznacza swe środki w szczególności na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

Wniosek o dofinansowanie
Oprócz tego do dobrze napisanego wniosku trzeba dołączyć oświadczenia o, korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie Kolejnym ciekawym projektem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program ten będzie obejmował wszystkie zadania związane z wykorzystaniem środków przyznanych Polsce w okresie 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapitał Ludzki obejmie następujące pola, edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój adaptacyjny pracowników i przedsiębiorstw, rozwój administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażanie zasad dobrego rządzenia.

Comments are closed.