Kredyt technologiczny

Dotacja Bardzo istotną kwestią dotyczącą pozyskania funduszy z UE jest odpowiednie przygotowanie wniosku. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą, założyć spółdzielnię socjalną lub do niej przystąpić składa wniosek o dotację na ten cel do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Musi to zrobić w terminie wyznaczonym przez dyrektora urzędu pracy. Wniosek należy złożyć na obowiązującym druku.

Łączna suma środków finansowych przeznaczonych na realizację tego programu w okresie 2007-2013 wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej pochodzić będzie ok. 8,3 mld euro. Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast instytucjami pośredniczącymi dla poszczególnych priorytetów będą: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSWiA.

Aby te środki mogły być wykorzystane przez polskich beneficjentów, rząd przygotował Narodową Strategię Spójności, która określa priorytety i zakres wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 2013. Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE . Są one zasobem finansowym , który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Wniosek o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać, kwotę wnioskowanych środków, informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. Ponadto wniosek powinien zawierać zaświadczenie o niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Łączna suma środków przeznaczona na realizację tego programu wyniesie około 11,4 mld euro, z czego 85 % stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego 9,7 mld euro, natomiast pozostałe 15 % to środki krajowe-1,7 mld euro. Natomiast dla wschodnich rubieży naszego państwa bardzo atrakcyjny będzie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Comments are closed.